Regulamin Fliper-Bus

Regulamin firmy Fliper-Bus dotyczący przewozu osób oraz paczek na trasie obsługiwanej przez przewoźnika.

Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.

1. Pojęcia użyte w regulaminie

1.1. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Fliper-Bus – (UZUPEŁNIĆ DANE FIRMY, RAZEM Z NIP).

b) Przewoźnik – firma Fliper-Bus wykonująca przewóz pasażerów, bagaży i/lub paczek.

c) Pasażer – osoba fizyczna korzystająca z usługi przewozu firmy Fliper-Bus na podstawie wykonanej rezerwacji i uiszczonej kwoty za przejazd.

d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu.

e) Paczka – rzeczy ruchome wysyłane przez podróżnego w trasę do punktu docelowego.

f) Zamawiający przewóz paczki – osoba korzystająca z usług przewozu paczek przez firmę Fliper-Bus na podstawie złożonej rezerwacji i uiszczonej kwoty za przewóz paczki.

g) Opłata – cena za podróż, lub przewóz paczki określona w chwili dokonywania rezerwacji, wiążąca w momencie dokonania rezerwacji.

h) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem, a Pasażerem zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej na warunkach zawartych w Regulaminie.

i) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem
www.fliper-bus.pl, za pomocą której można dokonać rezerwacji i uzyskać informację o potwierdzeniu rezerwacji.

1.2. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Przewoźnika oraz w jego siedzibie.

2. Przewoźnik i jego obowiązki


2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

2.2. Przewoźnik zobowiązuje  się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy z adresu pod adres) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu. Przewoźnik dołoży jednakże wszelkich starań, by przejazdy odbywały się terminowo i zgodnie z planem przedstawionym pasażerowi podczas dokonywania rezerwacji.

2.3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole itp.) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych) ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.

2.4. Przewoźnik może bez informowania o tym fakcie pasażerów zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz  dokonać zmiany pojazdu służącego do przewozu osób.

2.5  W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca zabierania oraz wysadzenia adresatów, po uprzednim poinformowaniu ich o tym drogą telefoniczną, mailową lub bezpośrednio.

2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:


a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu;

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;

d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów

e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;


 

2.7. Przewoźnik nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

2.8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania przewozów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

2.9 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconej podróży. Zwrot zostanie dokonany w terminie (UZUPEŁNIĆ) na konto podane przez Pasażera.

2.10. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

3. Pasażer

3.1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany Przewoźnikowi adres (UZUPEŁNIĆ) minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną  wyjazdu.

3.3. Pasażer jest zobowiązany do:


a) położenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce.

b) stosowania się do poleceń kierowcy pojazdu.

c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów.

d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, do którego zarezerwował przejazd.

e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.


3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, nie stanowią inaczej dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie na piśmie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej  ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

3.5. Z tytułu rezygnacji na (UZUPEŁNIĆ) godzin przed planowanym odjazdem, Przewoźnik ma prawo do żądania od Pasażera (UZUPEŁNIĆ)% wartości przejazdu. Fakt nieoczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu bez informacji. W takiej sytuacji Przewoźnik ma prawo do żądania od Pasażera (UZUPEŁNIĆ)% wartości przejazdu.

3.6. Z tytułu rezygnacji z przejazdu na 24 godziny przed wyjazdem pojazdu Przewoźnika z siedziby Przewoźnika, Przewoźnik uprawniony jest do naliczenia Pasażerowi opłaty w wysokość (UZUPEŁNIĆ)% opłaty za przejazd, którą obowiązany jest zapłacić Pasażer w terminie (UZUPEŁNIĆ) dni od daty planowanego wyjazdu wskazanej w rezerwacji.

3.7. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz narkotyków.

3.8. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

3.9. (FLIPER-BUS MA UBEZPIECZENIE TEGO RODZAJU? JEŻELI NIE, TO PUNKT DO USUNIĘCIA) Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy Fliper-Bus.

3.10. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy pojazdu.

3.11. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.12 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd Przewoźnika jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie pojazdu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie (UZUPEŁNIĆ) PLN za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji.

3.13. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

4. Bagaż

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie (UZUPEŁNIĆ) sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) (UZUPEŁNIĆ) sztuk bagażu podstawowego o wadze do (UZUPEŁNIĆ) kg, przewożonego w luku bagażowym,

b) (UZUPEŁNIĆ) sztuk bagażu podręcznego o wadze do (UZUPEŁNIĆ) kg.

4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody kierowcy Przewoźnika.

4.4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

4.5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.

4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.

4.7. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga ma prawo sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.

4.8. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe.

4.9. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

4.10. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.

4.11. Za nadbagaż pobierana jest przez kierowcę pojazdu Przewoźnika oplata w wysokości od (UZUPEŁNIĆ) do (UZUPEŁNIĆ) PLN  za  sztukę.

5. Umowa przewozu

5.1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację SMS-em lub mailem. (SPRAWDZIĆ CZY TAK JEST, DOPISAĆ INNE MOŻLIWOŚCI JEŻELI SĄ)

5.2. Pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji SMS-em, mailem, lub telefonicznie (UZUPEŁNIĆ) godziny przed planowanym wyjazdem. Każda rezerwacja musi być potwierdzona!! Rezerwacje nie potwierdzone będą uznawane za nieaktualne! (ZOSTAWIĆ TEN PUNKT CZY SKASOWAĆ?)

5.3 Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej konto bankowe bądź bezpośrednio gotówką u kierowcy.

5.4. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5.5  Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.fliper-bus.pl

5.6.  Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

6. Reklamacje

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.

6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do (UZUPEŁNIĆ) dni  od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:


a) opisanie zaistniałych okoliczności,

b) wnoszone zastrzeżenia,

c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.


6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie (UZUPEŁNIĆ) dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.

6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.

6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż (UZUPEŁNIĆ).

6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć (UZUPEŁNIĆ) PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej (UZUPEŁNIĆ) PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

6.8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Paczki z winy Przewoźnika, Zamawiający przewóz paczki może rościć odszkodowanie, którego wartość nie może przekroczyć (UZUPEŁNIĆ) PLN lub równowartość tej kwoty w EUR, w przypadku paczki o nie zadeklarowanej wartości. W przypadku paczki o zadeklarowanej wartości odszkodowanie Zamawiającego przewóz paczki może sięgać wartość ubezpieczenia (chodzi tylko i wyłącznie o ubezpieczenie zawierane za pośrednictwem przewoźnika).

7. Paczki


7.1. Zamówienie przewozu paczki u przewoźnika odbywa się telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika. Umowa przewozu paczki zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację SMS-em lub mailem. (SPRAWDZIĆ CZY TAK JEST, DOPISAĆ INNE MOŻLIWOŚCI JEŻELI SĄ)

7.2. Przewoźnik przewozi paczki tylko i wyłącznie po trasie swojego przejazdu, Zamawiający przewóz paczki powinien ustalić szczegóły przewozu z Przewoźnikiem takie jak (termin przewozu, adres odbioru , adres dostawy, deklarowaną wartość przesyłki, jej gabaryty, wagę oraz zawartość) podczas zamawiania takiego przewozu.

7.3. Przewoźnik przewozi paczki tylko o niskiej wartości oraz mieszczące się w luku bagażowym. Paczka powinna być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona przez Zamawiającego przewóz paczki tak, aby umożliwić Przewoźnikowi bezpieczny jej przewóz.

7.4. Paczki przekraczające gabaryty i paczki znacznej wartości powyżej (UZUPEŁNIĆ) powinny być zgłaszane Przewoźnikowi przez Zamawiającego przewóz paczki podczas zamówienia takiego przewozu (powinna być zadeklarowana wartość i wielkość przewożonej paczki).

7.5. Przewoźnik ma prawo do odmówienia przewozu paczki w przypadku gdy jest zbyt wartościowa, gdy przekracza gabaryty umożliwiające jej przewóz, gdy zachodzi podejrzenie, że w paczce znajdują się artykuły zabronione takie jak:


a) wyroby akcyzowe: alkohol, papierosy

b) wyroby zabronione odrębnymi przepisami.W szczególności takich jak: narkotyki, wszelkiego rodzaju broń, dopalacze, gotówka znacznej ilości, oraz wszelkie inne artykuły zabronione prawem Polskim oraz Dyrektywami Unijnymi,

c) żywe zwierzęta

d) przedmioty pochodzące z kradzieży


7.6. Zamawiający przewóz paczki oświadcza, iż dane podane podczas zamówienia przewozu paczki są prawdziwe oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość wysłanej/zamówionej przez siebie paczki.

7.7. Na Zamawiającym przewóz paczki o znacznej wartości spoczywa obowiązek poinformowania Przewoźnika o wartości paczki, opłacenia ubezpieczenia wspomnianej paczki lub na skorzystaniu z ubezpieczenia przewoźnika.

7.8. Za zniszczenie lub zagubienie paczki Przewoźnik odpowiada do kwoty (UZUPEŁNIĆ) PLN w przypadku paczki o niezadeklarowanej wartości lub do kwoty ubezpieczenia w przypadku paczki o deklarowanej wartości (chodzi tylko i wyłącznie o ubezpieczenie opłacane przez Zamawiającego przewóz paczki za pośrednictwem Przewoźnika)

7.9. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekazania przewozu paczki innemu Przewoźnikowi.

8. Postanowienia końcowe


W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).